Odpuzovač kun - sprej

Kód: 05518301

Kuny zmizí! Znepokojuje kuny!Chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech. Zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehryznutí. Zvěř je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí. Možnosti dalšího použití:– půdy– elektroagregáty– kompostyNepoužívejte v uzavřených prostorech!Použití v automobilech:Části plsti, které jsou přiložené ve víku, připevněte na vhodná místa v prostoru moto...

Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde.

Vyprodáno

Popis produktu

Kuny zmizí! Znepokojuje kuny!

Chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech. Zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehryznutí. Zvěř je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí. Možnosti dalšího použití:

– půdy

– elektroagregáty

– komposty

Nepoužívejte v uzavřených prostorech!

Použití v automobilech:

Části plsti, které jsou přiložené ve víku, připevněte na vhodná místa v prostoru motoru a přibližně každých 6 týdnů opětovně nastříkejte účinnou látku (na každou plsť stříkněte zhruba 10krát). Nepoužívejte uvnitř automobilu nebo v blízkosti přívodů vzduch, jinak hrozí nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu v interiéru vozu.

Kuny si značkují svá území. Úspěšná aplikace spreje proti kunám proto závisí na důkladném umytí motoru, spodku vozidla a podběhů kol. Staré pachové značky se musí bezpodmínečně odstranit.

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v uzavřených prostorách – bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. R12 Vysoce hořlavé; R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 38 Dráždí kůži; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R 67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Pokyny pro první pomoc:

Všeobecná doporučení:

Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tuto etiketu. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí.

Vdechnutí:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících

potížích navštivte lékaře.

Styk s kůží:

Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Styk s očima:

Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.

Požití: Nevyvolávejte zvracení a nic nepijte, okamžitě navštívit lékaře.

Datum spotřeby: dva roky od data výroby (viz víčko nádoby)

Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina