Bělotrofix 120 g Ukázat větší

Bělotrofix 120 g

811

Nový

Bělotrofix je speciální přípravek určený k vyvařování a odstranění mastnoty z trofejí.

Skladem

Bělotrofix je speciální přípravek určený k vyvařování a odstranění mastnoty z trofejí. Přípravek upravuje trofej pro vybělení peroxidem vodíku. Bělotrofix obsahuje látky, které při vaření rozkládají tkáň a zároveň precizně odstraňují mastnotu. Odstranění mastnoty je velmi důležitý proces, aby po delší době nedocházelo k zežloutnutí lebky, která vystupuje z kostí.

Před použitím si prostudujte návod, nedodržení postupu může trvale poškodit trofej.Pracovní postup:

1. způsob - vyváření ve vodě

2. způsob - bez předvářením vynecháváme bod 4

Postup:

1. Trofej stáhnete z kůže a nahrubo ořežete svalovinu (nejlépe je stahovat čerstvou trofej)

2. Odeberete mozek, vypláchnete mozkovnu a na cca 1 den namočíte trofej do studené vody, je možné přidat i trochu kuchyňské soli, pokud však máte trofej s parožím namáčejte pouze lebku.

3. Máte-li trofej s parožím je nezbytné ho ochránit, zabalit buničinou nebo kusem látky, nejdůležitější je chránit růže a spodní část paroží.

4. Následuje vaření trofeje (není nutné vařit trofej do úplného odpadávání tkáně), poté ořežte tkáň a opláchněte trofej ve studené vodě a nechte mírně oschnout.

5. Vaříte trofej v roztoku odmašťovacího přípravku (Koncentrace - 30-40g/litr vody, Pracovní teplota - 80-90°C, doba varu závisí na množství tkáně a věku)

6.Trofej je nutné hlídat, aby se nepřevařila. Až se začne tkáň shlukovat vytáhněte ji a kartáčkem ji odstraňte. Jakmile je tkán odstraněna je z části hotovo. Pokud ne, trofej ještě chvíli ponořte do roztoku.

7. Trofej nechte dokonale zaschnout

8. Peroxidem následně bělíme cca 10-ti % (ponorem nebo potíráním záleží na velikosti.Vybělenou trofej nechte uschnout a můžete ji ošetřit sprejem na očištění trofejí.Bezpečnostní předpisy:

Anorganický odmašťovací přípravek

Bělotrofix není jed. Nesmí se dostat do očí a ani do jídla.

Nebezpečné složky přípravku: Metakřemičitan sodný

R-věty:

R34 Způsobuje poleptání. R37 Dráždí dýchací cesty.

S-věty:

S 1 Uchovávejte uzamčené. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S36/37/39 Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení). S46 při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označeníPrvní pomoc:

První pomoc obecně:Velmi důležitá je rychlost s jakou odstraníte výrobek z postiženého místa! Okamžitě sundejte kontaminovaný oděv.

Při expozici vdechováním:Odveďte postiženého na čerstvý vzduch, vypláchněte ústa a nos vodou.

Při styku s kůží:Odstraňte z kůže zbytky látky a kontaminovaný oděv. Omyjte postiženého velkým množstvím vody.

Při zasažení očí:Okamžitě omývejte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 min.

Při požití:Pokud je postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou a nechte jej pít vodu. Nevyvolávejte zvracení.

55 Kč vč. DPH

Recenze

Path: > > > Bělotrofix 120 g
EET